Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020

Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020

  • A-
  • A+
ΜΕΤΡΟ 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού». ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις».

Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης για τις δράσεις

  • 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης
  • 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»

Η Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η υπ΄ αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΦΕΚ 4543 Β’)  τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 1
1. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

1.1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων σύμφωνα με το οποίο καταρτίζονται, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της δράσης 4.1.1, οι πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου της παραγράφου 5 του άρθρου 13, καθορίζεται από την ΕΥΕ ΠΑΑ και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 90 % των ποσών της δεύτερης στήλης (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) του πίνακα 1.1. Το υπόλοιπο ποσό κατανέμεται στα φυσικά και νομικά πρόσωπα της δράσης 4.1.1 μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 14 (ενδικοφανείς προσφυγές).».

1.2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εάν μετά την κάλυψη του
συνόλου των δικαιούχων (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, συλλογικά σχήματα) μιας δράσης εξακολουθεί να υπάρχει πλεόνασμα, είναι δυνατή η μεταφορά πιστώσεων στην άλλη δράση προκειμένου να καλύψει τυχόν έλλειμμα.».
2. Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

2.1. Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης 1.1.7 α. αντικαθίσταται ως εξής: «Ο υποψήφιος έχει την υποχρέωση προσκόμισης της εγγραφής του στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα ειδοποιηθεί από τη γνωμοδοτική επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 13».

2.2. Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης 1.1.7 β. αντικαθίσταται ως εξής: «Σε αυτήν την περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξή τους στο υπομέτρο 4.1 είναι να έχουν ενταχθεί στο υπομέτρο 6.1 μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της γνωμοδοτικής επιτροπής της παραγράφου 5 του άρθρου 13.

3. Στο τέλος της παραγράφου 21 του άρθρου 9 προστίθεται το εξής εδάφιο: «Ο σχετικός έλεγχος εφαρμόζεται μέχρι και το στάδιο του διοικητικού ελέγχου του τελικού αιτήματος πληρωμής από τη ΔΑΟΠ.».

4. Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

4.1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και με βάση το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων, όπως αυτό ορίζεται στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 4, με απόφαση Περιφερειάρχη συντάσσεται Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου στον οποίο παρουσιάζονται οι αιτήσεις που επιλέγονται για στήριξη και αυτές που δεν επιλέγονται.

4.2. Η περίπτωση 5.1, της παραγράφου 5 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:

«5.1. Οι αιτήσεις που επιλέγονται προς στήριξη και εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, των οποίων ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης δεν υπερβαίνει αθροιστικά το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων και των οποίων η βαθμολογία είναι μεγαλύτερη του ελάχιστου ορίου που έχει τεθεί στην πρόσκληση (Πίνακας Δικαιούχων).».

5. Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:

5.1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι ενστάσεις του παρόντος ασκούνται άπαξ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία καθορίζεται στην απόφαση ανάρτησης αποτελεσμάτων της παραγράφου 5 του άρθρου 13. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκτός των προβλεπομένων προθεσμιών δεν γίνονται παραδεκτές και αρχειοθετούνται χωρίς περαιτέρω εξέταση.».

5.2. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η ένσταση υποβάλλεται καταρχήν ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ, σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα, μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο (σε μορφή εγγράφου pdf). Μετά την ηλεκτρονική της υποβολή, το έγγραφο της ένστασης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ υποβάλλεται υπογεγραμμένο από το δικαιούχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά δικαιολογητικά στην οικεία ΔΑΟΚ το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την τελευταία ημέρα της περιόδου υποβολής ενστάσεων μέσω ΠΣΚΕ, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής. Οι εν λόγω αιτήσεις ενστάσεων διαβιβάζονται άμεσα στη ΔΑΟΠ προς εξέταση.».

5.3. Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Με τη δημοσίευση των πινάκων η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής καθίσταται οριστική ενώ το πόρισμα της εξέτασης της ένστασης καθίσταται προσβάσιμο στον ενιστάμενο μέσα από το ΠΣΚΕ.».

6. Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 25 της υπουργικής απόφασης, στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται με ουσιώδη παρέκκλιση από την εγκεκριμένη πράξη, όπως αυτή αποτυπώνεται στην απόφαση ένταξης πράξεων, στο πρακτικό της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας γνωμοδοτικής επιτροπής και στο αντίστοιχο έντυπο γνωμοδότησης αίτησης στήριξης, ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του οφείλει να υποβάλλει αίτηση τροποποίησης.

2. Οι δικαιούχοι μπορούν να αιτηθούν την ανάκληση ένταξής τους στο ΠΑΑ 2014-2020, με την υποβολή αιτήματος, στο οποίο αναλύονται οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τους όρους ένταξής της.

Στη συνέχεια του αιτήματος και κατόπιν της εξέτασής του από τη ΔΑΟΚ, εκδίδεται σχετική απόφαση ανάκλησης από τη ΔΑΟΠ. Η απόφαση αναρτάται στο «Διαύγεια» και κοινοποιείται ατομικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο δικαιούχο. Στην περίπτωση που για τη συγκεκριμένη πράξη, η οποία ανακαλείται, έχει καταβληθεί πληρωμή, τότε γίνεται ανάκτηση του ποσού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας.».

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων γίνεται με ευθύνη των ΔΑΟΠ με την υποστήριξη Επιτροπών Παρακολούθησης.».

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο δικαιούχος με βάση την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, δύναται να καταθέσει έως και τέσσερις αιτήσεις πληρωμής. Κάθε αίτηση μερικής πληρωμής γίνεται δεκτή εφόσον μετά την υποβολή της απομένει προς υλοποίηση τουλάχιστον 20% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.».

9. Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:

9.1. Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η ΔΑΟΠ, σε τακτά χρονικά διαστήματα, εκδίδει απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης στην οποία αναγράφονται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στους δικαιούχους με βάση τις προβλέψεις πληρωμών, η Συλλογική απόφαση (Σ.Α.Ε.), ο ενάριθμος (Κ.Α.Ε.) και ο τίτλος του έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από το οποίο θα πραγματοποιηθεί η διάθεση της πίστωσης. Η απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης καταχωρίζεται στο ΟΠΣΑΑ και διαβιβάζεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΑΑΤ.

2. Οι επιτροπές παρακολούθησης διαβιβάζουν στη ΔΑΟΠ τις γνωμοδοτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εκκαθάριση της αίτησης πληρωμής. Οι γνωμοδοτήσεις των επιτροπών λαμβάνονται υπόψη από τη ΔΑΟΠ μαζί με άλλα στοιχεία όπως, πορίσματα ελέγχων, αποτελέσματα μηχανογραφικών και διασταυρωτικών ελέγχων, κ.ά., προκειμένου η ΔΑΟΠ να προβεί στην αναγνώριση - εκκαθάριση της δαπάνης για την καταβολή της οικονομικής στήριξης στο δικαιούχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ΔΑΟΠ συγκεντρώνει τις αιτήσεις πληρωμής, όπως έχουν διαμορφωθεί και εγκριθεί με το διοικητικό έλεγχο, σε κατάλληλες παρτίδες πληρωμής που καταχωρίζει στο ΟΠΣΑΑ.».

9.2. Στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθεται το εξής εδάφιο: «Όταν δικαιούχος της έγκρισης είναι συλλογικό σχήμα της περίπτωσης 1.3 του άρθρου 6, το οποίο υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να ανήκει στο υπερκείμενο νομικό πρόσωπο που κατέχει τον ΑΦΜ που αναγράφεται στην εγκεκριμένη πράξη.».

9.3. Στο τέλος της παραγράφου 9 προστίθεται το εξής εδάφιο: «Η καθυστέρηση στην υποβολή των αδειοδοτήσεων δεν παρατείνει τις προθεσμίες πληρωμής των ενισχύσεων, όπως αυτές προβλέπονται στην παρούσα και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.».

Άρθρο 2
1. Το παράρτημα 1 «Αίτηση Στήριξης - Τυπικά Δικαιολογητικά» τροποποιείται ως εξής:

1.1. Στο κεφάλαιο Γ η περίπτωση 2.3 αντικαθίσταται ως εξής: «2.3. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για τα ανωτέρω.».

1.2. Στο κεφάλαιο Ε η περίπτωση 2.3 αντικαθίσταται ως εξής: «2.3. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για τα ανωτέρω.».

H παρούσα ισχύει για τις υποβληθείσες αιτήσεις στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης.

Θεσμικό Πλαίσιο
Το θεσμικό πλαίσιο του μέτρου στο οποίο καθορίζονται όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες που οφείλουν να γνωρίζουν οι υποψήφιοι, είναι η υπ’ αριθ. 13158/28-11-2017 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4302 Β’), όπως τροποποιούμενη ισχύει κάθε φορά και η με αριθ. 13849/14-12-2017 Πρόσκληση (ΦΕΚ 4543 Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθ. 3646/13-7-2020 τροποποίηση της Πρόσκλησης (ΦΕΚ 3141/Β’/30-07-2020).
Μπορείτε να βρείτε την τροποποίηση της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr) στη διαδρομή: Έργα/Προγράμματα -> Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 -> Υπομέτρο 4.1-Στήριξη για Επενδύσεις σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης) -> 9η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για τα ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ (http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=34235:9i-tropopoiisi-tis-prosklisis-gia-ta-sxedia-veltiosis&catid=549&Itemid=868)

Για πληροφορίες
Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής
Τμήμα Προγραμματισμού & Εφαρμογών
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132065768, 2132065767, 2132065880
Email: [email protected], [email protected][email protected]
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Συμμετοχή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ σε συνάντηση με την Ευρωπαία Επίτροπο Ενέργειας, κα Kadri Simson
Τα στελέχη που συγκεντρώθηκαν ως μέλη του GD4S για να περιγράψουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον τρόπο με τον οποίο τα φυσικά και τα ανανεώσιμα αέρια...
Συμμετοχή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ σε συνάντηση με την Ευρωπαία Επίτροπο Ενέργειας, κα Kadri Simson
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η Τράπεζα Πειραιώς με πρακτικές προτάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, ένα χρόνο από την υπογραφή των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής
Ο κ. Μεγάλου επισήμανε ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει δημιουργήσει ένα συνεκτικό σύστημα διακυβέρνησης για την εναρμόνιση των λειτουργιών και του...
Η Τράπεζα Πειραιώς με πρακτικές προτάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, ένα χρόνο από την υπογραφή των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
H KRAFT Paints λανσάρει το KRAFT PRO APP
Η KRAFT Paints, κορυφαία εταιρεία στην αγορά των αρχιτεκτονικών χρωμάτων και βερνικιών, πρωτοπορεί ξανά και λανσάρει πρώτη στον κλάδο της στην Ελλάδα...
H KRAFT Paints λανσάρει το KRAFT PRO APP
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Παιδικά χωριά SOS: νέα μέτρα προστασίας και προληπτικά τεστ Covid-19
Με κύριο μέλημα την υγεία των παιδιών αλλά και όλων των συνεργατών τους, τα Παιδικά Χωριά SOS, με την επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές,...
Παιδικά χωριά SOS: νέα μέτρα προστασίας και προληπτικά τεστ Covid-19
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Οι ψηφιακά ώριμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του COVID-19
Στα πρώτα στάδια ψηφιακής ανάπτυξης βρίσκεται το 50% των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα για τη μικρομεσαία...
Οι ψηφιακά ώριμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του COVID-19
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
KPMG: Back to School με νέα σχολικά είδη για τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ
Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους οι εργαζόμενοι της KPMG συνέλεξαν νέα σχολικά είδη σε παιδιά ηλικίας από 18 μηνών έως 7 ετών, τα οποία...
KPMG: Back to School με νέα σχολικά είδη για τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας