Αθήνα, 26°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
26°C
28.0° 24.5°
2 BF
38%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
23°C
27.9° 18.5°
2 BF
47%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
23°C
28.2° 22.0°
1 BF
56%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
21°C
20.9° 20.9°
2 BF
60%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
21°C
23.0° 20.9°
3 BF
68%
Βέροια
Αίθριος καιρός
23°C
26.6° 17.9°
1 BF
54%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
20°C
20.4° 19.5°
0 BF
46%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
25°C
25.2° 25.2°
2 BF
37%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
23°C
24.7° 22.8°
3 BF
48%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
22°C
22.3° 21.9°
2 BF
49%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 21.8°
3 BF
41%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
22°C
24.0° 21.7°
3 BF
60%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
73%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
22°C
24.6° 21.9°
0 BF
53%
Λαμία
Αίθριος καιρός
25°C
25.1° 22.5°
1 BF
54%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
23°C
27.7° 22.8°
2 BF
49%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
26°C
27.1° 23.8°
0 BF
24%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
20°C
21.3° 20.5°
1 BF
75%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
19°C
23.9° 18.6°
2 BF
80%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
22°C
21.6° 21.6°
1 BF
52%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ATTICA BANK

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ARTEMIS SECURITISATION S.A.

Ενημέρωση για τη διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ARTEMIS SECURITISATION S.A.» που εδρεύει στο Λουξεμβούργο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, οδός rue de Bitbourg αρ. 19, Τ.Κ. L-1273, (στο εξής «ARTEMIS»), προέβη στις 09.02.2024 σε αναμεταβίβαση χαρτοφυλακίου από κάθε είδους δάνεια ή/και πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις» όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τα άρθρα 455 επ. του Αστικού Κώδικα, στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙCA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5, (Τ.Κ. 105 61), (στο εξής «Τράπεζα»).

Η Τράπεζα ανέθεσε ταυτόχρονα τη διαχείριση του εν λόγω χαρτοφυλακίου δυνάμει σχετικής σύμβασης διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5072/2023, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στους ακόλουθους διαχειριστές πιστώσεων, ενεργώντας από τις για διαφορετικά τμήματα χαρτοφυλακίου ο καθένας: 1) στην εταιρεία με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, η οποία έχει αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος δυνάμει της υπ’ αριθμ. 220/1/13.3.2017 Απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ Β 880/16.03.2017), με ΑΦΜ 099755919 αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121602601000 και έδρα στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 27 και Αρχιμήδους, (T.K. 183 46), και 2) στην εταιρεία με την επωνυμία «Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, η οποία έχει αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος δυνάμει της υπ’ αριθ. 207/1/29.11.2016 Απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ Β 207/1/29.11.2016), με ΑΦΜ 800715056, αριθμό ΓΕΜΗ 138019601000 και έδρα στη Νέα Σμύρνη Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού αριθ. 209-211, (Τ.Κ. 171 21) (στο εξής «Διαχειριστές» και έκαστη εξ αυτών «Διαχειριστής»).

Συνεπεία της ανωτέρω αναμεταβίβασης και από την ημερομηνία αυτής, η Τράπεζα κατέστη δικαιούχος των πάσης φύσεως απαιτήσεων της ARTEMIS που αναμεταβιβάστηκαν σε αυτή, περιλαμβανομένων και των παρεπόμενων απαιτήσεων (ενδεικτικά των εγγυήσεων) και εφεξής ασκεί όλα τα σχετικά δικαιώματα σε σχέση με τις απαιτήσεις αυτές.

Η κατά τα ανωτέρω αναμεταβίβαση των απαιτήσεων  και η σχετική ανάθεση της διαχείρισής τους στους Διαχειριστές, δεν επηρεάζει τη θέση των οφειλετών ή άλλων ενεχομένων προσώπων, ούτε τους όρους αποπληρωμής των σχετικών οφειλών.

Κατ’ ακολουθίαν, η Τράπεζα και οι Διαχειριστές θα προβούν σε εξατομικευμένη ενημέρωση δανειοληπτών και εγγυητών των απαιτήσεων, με ατομικές επιστολές, στις οποίες, μεταξύ άλλων, θα προσδιορίζεται συγκεκριμένα και ο Διαχειριστής που έχει αναλάβει την διαχείριση των απαιτήσεων με τις οποίες συνδέονται.

Επιπλέον και ανεξαρτήτως των ως άνω ατομικών επιστολών, η Τράπεζα και η ARTEMIS ενημερώνoυν τα πρόσωπα που συνδέονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις άμεσα ή έμμεσα, με οποιαδήποτε ιδιότητα και οποιονδήποτε τρόπο όπως ενδεικτικώς είναι οι οφειλέτες, συνοφειλέτες, εγγυητές, ενεχυρούχοι ή υποθηκικοί οφειλέτες, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω και εν γένει πρόσωπα που αναφέρονται κατά οποιονδήποτε τρόπο στα έγγραφα που αφορούν στις σχετικές οφειλές, καθώς και τους αντικλήτους ή πληρεξουσίους αυτών, δικηγόρους τους ή μη, δικαστικούς επιμελητές και κάθε άλλο πρόσωπο που συνδέεται με τις ως άνω απαιτήσεις, κατά του οποίου ήταν προ της μεταβίβασης δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα της ARTEMIS για είσπραξη των απαιτήσεών της (π.χ. τρίτου στα χέρια του οποίου είναι δυνατό να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά του οποίου είναι δυνατόν να επιβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού), εταίρου νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, μέλους συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτών, εκπροσώπου κλπ., ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις ως άνω απαιτήσεις, διαβιβάστηκαν στο πλαίσιο αναμεταβίβασης των απαιτήσεων κατ’ άρθρο 10 παρ. 11 του Ν.3156/2003, όπως ισχύει, στην Τράπεζα και, για λογαριασμό και κατ’ εντολή αυτής, για τον σκοπό της διαχείρισής τους, στον Διαχειριστή στον οποίο ανατέθηκε η διαχείριση της απαίτησης με την οποία συνδέονται κατά τις διατάξεις του Ν.5072/2023, όπως ισχύει. Συναφώς δε, έκαστος Διαχειριστής θα επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς διαχείρισης των απαιτήσεων, ως εκτελών την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Τράπεζας, ως υπεύθυνου επεξεργασίας.

Στη διαβίβαση αυτή είναι δυνατό να περιλαμβάνονται και δεδομένα οφειλετών/συνοφειλετών/εγγυητών, καθώς και προσώπων κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα προς είσπραξη των απαιτήσεων που αφορούν περιουσιακά τους στοιχεία τηρούμενα στην Τράπεζα (όπως π.χ. καταθετικοί λογαριασμοί) εφόσον η διαβίβαση αυτή είναι αναγκαία για τον σκοπό της αναμεταβίβασης των απαιτήσεων και για τον σκοπό της διαχείρισης. Περαιτέρω για τον σκοπό της διαχείρισης των ανωτέρω απαιτήσεων έκαστος Διαχειριστής δύναται να διαβιβάζει, κατά περίπτωση, περαιτέρω τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σε εταιρείες ενημερώσεως οφειλετών του Ν. 3758/2009, όπως ισχύει, σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες, δικαστικούς επιμελητές και συμβολαιογράφους.

Επιπλέον η ARTEMIS και η Τράπεζα ενημερώνουν τα ως άνω πρόσωπα ότι ορισμένα από τα προσωπικά τους δεδομένα καταχωρίσθηκαν στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000, με την πράξη καταχώρισης της ως άνω σύμβασης αναμεταβίβασης σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 10 του ν. 3156/2003 και του άρθρου 3 του ν. 2844/2000.

Τα υποκείμενα των  προσωπικών δεδομένων, με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών που επιβάλλονται από τον νόμο, μπορούν να ασκούν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στην εφαρμοστέα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, τα οποία είναι:  το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα εναντίωσης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων. Τα δικαιώματα αυτά δύναται να ασκηθούν επικοινωνώντας με την Τράπεζα εγγράφως είτε στην Διεύθυνση: ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Γραφείο DPO,  Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5, ΤΚ 10672 Αθήνα, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Τράπεζας (email): [email protected] είτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας.

Επιπλέον, τα υποκείμενα των προσωπικών  δεδομένων, σε περίπτωση που θεωρούν ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά τους με οποιονδήποτε τρόπο δύνανται να υποβάλλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σχετικές πληροφορίες για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής της καταγγελίας παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.dpa.gr, όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

 

 

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας