Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ενημέρωση για την Διαβίβαση και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Eurobank

Ενημέρωση για την Διαβίβαση και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

  • A-
  • A+

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ‘Οθωνος, αριθ. 8, Τ.Κ.10557, Γ.Ε.Μ.Η. 000223001000 (στο εξής η «Τράπεζα») προέβη στις 10/12/2018 στην πώληση και μεταβίβαση λόγω τιτλοποίησης (κατά τα άρ. 10 και 14 παρ. 13 του ν. 3156/2003 «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις») προς την εταιρεία ειδικού σκοπού «ASTARTI Designated Activity Company», που έχει συσταθεί και εδρεύει στην Ιρλανδία, οδός George’s Dock, αρ. 3, 4ος όροφος, IFSC, Δουβλίνο 1, με αριθμό καταχώρισης 635417 (στο εξής η «Εταιρεία Ειδικού Σκοπού»), απαιτήσεών της από χαρτοφυλάκιο καταναλωτικών δανείων και δανείων προς μικρές επιχειρήσεις (στο εξής οι «Απαιτήσεις») και συγκεκριμένα από το χαρτοφυλάκιο των δανείων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της με αριθμό 307/10-12-2018 πράξης καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης συμβάσεων του άρθρου 10 παρ. 8 του ν.3156/2003, που έχει καταχωρισθεί στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών στον τόμο 10, αριθμός 3. Η διαχείριση των Απαιτήσεων έχει ανατεθεί από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού στην Τράπεζα.

Εν όψει των ανωτέρω – και για σκοπούς έτι πληρέστερης ενημέρωσης (καθότι η Τράπεζα και η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού έχουν ούτως ή άλλως αποστείλει σχετική ατομική επιστολή στα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα με τις Απαιτήσεις ως οφειλέτες/συνοφειλέτες/εγγυητές των Απαιτήσεων ή ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω προσώπων  και η Τράπεζα έχει ήδη ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων μέσω του «Εντύπου ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία») η Τράπεζα και η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ενημερώνουν τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις ανωτέρω Απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα, όπως είναι, ενδεικτικά, οφειλέτες/συνοφειλέτες, εγγυητές, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω, εταίροι νομικών προσώπων ή νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, αντίκλητοι ή πληρεξούσιοι ή δικηγόροι των ανωτέρω, δικαστικοί επιμελητές, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού για την είσπραξη της Απαίτησης (π.χ. τρίτοι στα χέρια των οποίων δυνατό να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού) ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις ή σχετίζονται με τις ως άνω Απαιτήσεις, διαβιβάσθηκαν λόγω πώλησης και μεταβίβασης των Απαιτήσεων στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού συνεπεία της τιτλοποίησης και τυγχάνουν επεξεργασίας για τον σκοπό διαχείρισής τους από την Τράπεζα.

Η Τράπεζα διαβίβασε προς την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και η τελευταία, μέσω της Τράπεζας, ως διαχειρίστριας των Απαιτήσεων, επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα που είναι αναγκαία ενόψει του σκοπού της μεταβίβασης των Απαιτήσεων και της διαχείρισης αυτών, τα οποία μπορεί ενδεικτικά να είναι δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας, δεδομένα σχετικά με το ύψος, τις εξασφαλίσεις, τους όρους των δανείων από τις οποίες απορρέουν οι Απαιτήσεις, εν γένει οικονομικά στοιχεία που έχει συλλέξει η Τράπεζα στο πλαίσιο του δανείου κ.λπ. Τα δεδομένα αυτά η Τράπεζα τα έχει συλλέξει από τους οφειλέτες/συνοφειλέτες, εγγυητές, ειδικούς ή καθολικούς διάδοχους των ανωτέρω, ή τα έχει συλλέξει η ίδια στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης ή νόμιμα από διάφορες άλλες πηγές.

Ρητά διευκρινίζεται ότι ορισμένα προσωπικά δεδομένα έχουν καταχωρισθεί στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν.2844/2000, με την ανωτέρω πράξη καταχώρισης της σύμβασης μεταβίβασης στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών.

Για τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μετά την ως άνω μεταβίβαση των Απαιτήσεων, υπεύθυνοι επεξεργασίας αυτών θεωρούνται τόσο η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού όσο και η Τράπεζα.

Τα υποκείμενα των ως άνω δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων για το σκοπό μεταβίβασης και διαχείρισης των Απαιτήσεων, προς την Τράπεζα, εγγράφως, στη Διεύθυνση Σχέσεων Πελατών Ομίλου, 25ης Μαρτίου 15 και Τεώ, Τ.Κ. 17778, Ταύρος, Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] Μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τον Yπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στη διεύθυνση Σινιόσογλου 6, Τ.Κ. 14234 Νέα Ιωνία ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], καθώς και να ανατρέξουν στο «Έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία» της Τράπεζας το οποίο είναι διαρκώς αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας (www.eurobank.gr) και παρέχεται σε έντυπη μορφή και στα καταστήματα της Τράπεζας στο μέτρο που η ενημέρωση που παρέχεται μέσω της παρούσας ανακοίνωσης είναι συμπληρωματική αυτού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Pimco και Fortress περιμένουν τον «Ηρακλή»
Τη συμμετοχή της στο σχέδιο «Ηρακλής» με εγγυήσεις 2,5 δισ. ευρώ και την οριστική αξιολόγηση των προσφορών που έχουν καταθέσει Pimco και Fortress αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank.
Pimco και Fortress περιμένουν τον «Ηρακλή»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ενημέρωση για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο ανάθεσης διαχείρισης απαιτήσεων κατ’ άρθρο 2 του Ν. 4354/2015
Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ», που εδρεύει στην Κύπρο και διατηρεί υποκατάστημα στην Ελλάδα επί της οδού Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 192,...
Ενημέρωση για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο ανάθεσης διαχείρισης απαιτήσεων κατ’ άρθρο 2 του Ν. 4354/2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αναλήψεις χωρίς προμήθεια σε 16 νησιά
Δεν θα επιβαρύνονται οι πελάτες της Εurobank για τις αναλήψεις μετρητών που είναι αναγκασμένοι να κάνουν από ΑΤΜ άλλων τραπεζών σε περιοχές όπου η ίδια δεν έχει κατάστημα ή δικό της ΑΤΜ.
Αναλήψεις χωρίς προμήθεια σε 16 νησιά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αναβολή για «Ναυτεμπορική»
Αναβολή για τις 3 Δεκεμβρίου πήρε η εκδίκαση της αίτησης για υπαγωγή της εφημερίδας «Ναυτεμπορική» σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, ύστερα από αίτημα της πιστώτριας τράπεζας, Eurobank,.
Αναβολή για «Ναυτεμπορική»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέα γενιά στεγαστικών δανείων
Την επανεκκίνηση της αγοράς στεγαστικών δανείων σηματοδοτεί η απόφαση της Εurobank για παροχή νέων προϊόντων στεγαστικής πίστης, εκτιμώντας ότι η παρούσα χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή.
Νέα γενιά στεγαστικών δανείων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ξεφορτώνονται μαζικά «κόκκινα» δάνεια οι τραπεζες
ΚΟΜΒΙΚΟ για τις τράπεζες το 2020, καθώς πρέπει να μειώσουν δραστικά το τεράστιο στοκ των «κόκκινων» δανείων, με τις πωλήσεις και τιτλοποιήσεις να είναι το βασικό εργαλείο, αλλά τα «γκάζια» είναι ήδη… πατημένα.
Ξεφορτώνονται μαζικά «κόκκινα» δάνεια οι τραπεζες

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας