Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Φορολογία εισφορών και συντάξεων
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Φορολογία εισφορών και συντάξεων

  • A-
  • A+
Εφόσον στο νέο σύστημα, που προτείνει η Ομάδα Εργασίας για την επικουρική σύνταξη, θα συνεχίσει να φορολογείται η παροχή, τότε πρέπει να εξασφαλισθεί πως δεν θα φορολογούνται τόσο οι εισφορές, όσο και οι αποδόσεις των επενδύσεων κατά το κτίσιμο της συνταξιοδοτικής παροχής καθ’ όλη τη φάση της συσσώρευσης ● Ως βασική αρχή στο σύστημα κεφαλαιοποιητικής επικουρικής προκρίνεται η διατήρηση ίδιου τρόπου φορολόγησης με το υφιστάμενο.

Κατά το υφιστάμενο σύστημα, από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται:

● Οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων
● Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη)
● Η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή στους ασφαλισμένους από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και ΤΕΑ που έχουν συσταθεί με νόμο (για τους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών).

Ως προς τη φορολογία συντάξεων και ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων, στο παρόν σύστημα, ισχύουν τα παρακάτω:

◼ Το φορολογητέο εισόδημα από συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα.

◼ Το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων φορολογείται αυτοτελώς.

Ως προς την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, στο παρόν σύστημα:

◼ Επιβάλλεται στα εισοδήματα άνω των 12.000 € των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς2.
◼ Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, η αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης3.

Επί της αρχής, τα μέλη της Ο.Ε. συμφώνησαν πως οι εισφορές θα πρέπει να συνεχίσουν να εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος, ενώ εν γένει τα θέματα φορολόγησης του νέου συστήματος κεφαλαιοποιητικής επικουρικής δεν θα πρέπει να διαφοροποιηθούν σε σχέση με το υφιστάμενο.

Με δεδομένο, λοιπόν, ότι στο νέο σύστημα θα συνεχίσει να φορολογείται η παροχή, τότε οφείλει να εξασφαλισθεί πως δεν θα φορολογούνται τόσο οι εισφορές, όσο και οι αποδόσεις των επενδύσεων κατά το κτίσιμο της συνταξιοδοτικής παροχής καθ’ όλη τη φάση της συσσώρευσης. Ομοίως, διατυπώθηκαν κίνδυνοι για υπερ-φορολόγηση αναδρομικών συντάξεων.

Προκαταβολή Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος

Δεδομένου ότι στο νέο σύστημα θα χορηγείται στον δικαιούχο μόνο επικουρική σύνταξη και όχι εφάπαξ παροχή, τότε ενδεχομένως να πρέπει να γίνουν ειδικές προβλέψεις για τη δυνατότητα λήψης προκαταβολής επί του σωρευμένου ποσού με τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Θα πρέπει να εξετασθεί πρόβλεψη για ειδική φορολόγηση για το ποσό προκαταβολής που θα δύναται να λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατά τη φάση της θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Παράλληλα, σημειώθηκε στην Ο.Ε. πως κρίσιμο στοιχείο είναι η διασφάλιση μη επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης στο μέρος της προκαταβολής που θα δύναται να λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Ειδικότερα όσον αφορά το ζήτημα φορολόγησης της «προκαταβολής συνταξιοδοτικού δικαιώματος», στην Ο.Ε. και προκειμένου το προαναφερόμενο ποσό να μην αποτελεί εισόδημα του έτους εντός του οποίου ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του, γεγονός που θα τον επιβάρυνε υπερβολικά, θα μπορούσε ενδεχομένως να προταθεί η αυτοτελής φορολόγησή του κατά τρόπο παρόμοιο με τον οριζόμενο στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013, αναφορικά με το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστήριων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο προκρίνει η πολιτική ηγεσία.

1. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του, καθώς και κάθε μεταβολή που γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζομένου, όπως σε περίπτωση απόλυσης του εργαζόμενου ή πτώχευσης του εργοδότη.
2. Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό.
3. Της περίπτωσης ε' της παρ. 3 του άρθρου 12 και της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου 14.

Χρηματοδότηση Μετάβασης

Κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία του νέου συστήματος αποτελεί ο προσδιορισμός του κόστους μετάβασης σε αυτό, δεδομένου ότι η μεταρρυθμιστική αλλαγή θα επιφέρει απώλεια εσόδων στο τρέχον σύστημα επικουρικής ασφάλισης.

Επί της αρχής, το ύψος του χρηματοδοτικού κενού στη χρηματοδότηση των συντάξεων των ασφαλισμένων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 (οι οποίοι και παραμένουν στο υφιστάμενο σύστημα επικουρικής ασφάλισης) οφείλει να προσδιορισθεί με σχετική αναλογιστική μελέτη. Παράλληλα, οι συντάξεις των εν λόγω ασφαλισμένων θα έπρεπε να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με τις συντάξεις που θα παρήγε το υφιστάμενο σύστημα εάν δεν γινόταν η μεταρρύθμιση, ώστε να μην υποστούν πλήρως και μονομερώς το κόστος μετάβασης στο νέο σύστημα.

Θα μπορούσαν να εξετασθούν τρόποι τυχόν συνεισφοράς των ασφαλισμένων στο νέο καθεστώς με βάση την αρχή της διαγενεακής κοινωνικής αλληλεγγύης.

Κατά τις συζητήσεις στην Ο.Ε., η Εθνική Αναλογιστική Αρχή ενημέρωσε ότι εξετάζονται διάφορα σενάρια για το κόστος μετάβασης, με την παραδοχή ότι οι ασφαλισμένοι του παλαιού συστήματος, καθώς και οι συνταξιούχοι (υφιστάμενοι και μελλοντικοί) δεν θα επηρεαστούν ιδιαίτερα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, και όπως υφίσταται το σύστημα σήμερα, χωρίς παρέμβαση στις παραμέτρους του, δεν φαίνεται έντονο πρόβλημα χρηματοδότησης κατά την πρώτη δεκαετία.

Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, ελλείμματα στον κλάδο διανεμητικής επικουρικής σύνταξης φαίνεται πως θα αρχίσουν να εμφανίζονται από το 2030 και έπειτα (μετά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του νέου συστήματος).

Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή δεν προχώρησε σε αναλυτική και ποσοτική παρουσίαση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ο.Ε., αλλά ενημέρωσε τα μέλη πως συνεχίζει τις εργασίες της επί της εκτίμησης των επιπτώσεων από τη μετάβαση στο νέο σύστημα, το αποτέλεσμα των οποίων θα μπορεί να συνοδεύσει το σχέδιο νόμου που θα προετοιμασθεί στο άμεσο διάστημα. Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων θα πρέπει γίνει σε επίπεδο τόσο χρηματοροών, όσο και σωρευτικού κόστους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κοντά στο 4% η ύφεση, ξεχάστε για την ώρα μείωση φόρων και εισφορών
Κοντά στο 4% του ΑΕΠ θα φτάσει η ύφεση της ελληνικής οικονομίας, εκτίμησε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών και μετέθεσε για αργότερα το πρόγραμμα μειώσεων σε εισφορές και φόρους.
Κοντά στο 4% η ύφεση, ξεχάστε για την ώρα μείωση φόρων και εισφορών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μειώσεις φόρων αντί για μετρητά
Εναν μήνα πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, η κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει τη μορφή του κοινωνικού μερίσματος, αφήνοντας στα κρύα του λουτρού χιλιάδες φορολογούμενους που είχαν πιάσει θέση στη λίστα με...
Μειώσεις φόρων αντί για μετρητά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μέγκενη της εφορίας σε οφειλές και φοροδιαφυγή
Κυκλωτική επίθεση στα εισοδήματά τους θα δεχτούν φέτος εκατομμύρια φορολογούμενοι. Λίγο οι φόροι του τρίτου μνημονίου, λίγο η βεβαίωση φόρων 4 δισ. που έχει βάλει στόχο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)...
Μέγκενη της εφορίας σε οφειλές και φοροδιαφυγή
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Βγάζεις πολλά, δίνεις πολλά
Στα πρόθυρα εγκεφαλικού βρίσκονται, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, χιλιάδες ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ οι οποίοι καλούνται με βάση τα ειδοποιητήρια που έχουν λάβει να καταβάλουν υπερδιπλάσια ποσά σε σχέση με τις εισφορές...
Βγάζεις πολλά, δίνεις πολλά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οδηγίες για τον υπολογισμό δόσεων φόρου όσων δικαιούνται μείωση προκαταβολής
Οδηγίες για τον υπολογισμό των δόσεων του φόρου που πρέπει να καταβάλουν έως και σήμερα όσοι δικαιούνται μείωση της προκαταβολής φόρου και έχουν υποβάλει ή υποβάλουν τροποποιητική δήλωση δίνει η Ανεξάρτητη...
Οδηγίες για τον υπολογισμό δόσεων φόρου όσων δικαιούνται μείωση προκαταβολής

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας