Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Διαχείριση Επενδυτικού Κινδύνου
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Διαχείριση Επενδυτικού Κινδύνου

  • A-
  • A+
Προτάσεις της Ομάδας Εργασίας για την επικουρική σύνταξη: Μετά την είσπραξη των εισφορών, το ΕΤΕΑΕΠ θα τις κατανέμει στους ατομικούς κεφαλαιοποιητικούς λογαριασμούς του κάθε ασφαλισμένου. Τα κεφάλαια δύνανται να επενδύονται από διαχειριστές επενδύσεων.

Τα κεφάλαια θα επενδύονται με τους κανόνες που διέπουν τον επενδυτικό κίνδυνο του προϊόντος που έχει επιλέξει ο κάθε ασφαλισμένος. Επαναλαμβάνεται πως σε περίπτωση απουσίας συγκεκριμένης επιλογής από μεριάς του ασφαλισμένου, τότε τα κεφάλαια θα επενδύονται με προϊόντα χαμηλού κινδύνου.

Επενδυτικοί Κανόνες και Εποπτεία

Η διενέργεια των επενδύσεων οφείλει να γίνεται με γνώμονα τη σύνεση και με κανόνες κατανομής των κεφαλαίων ανάλογα με το προφίλ ανάληψης επενδυτικού κινδύνου.

Το ΕΤΕΑΕΠ οφείλει να ορίσει επενδυτικούς κανόνες που θα ισχύουν για τον διαχειριστή κεφαλαίων και θα περιγράφονται αναλυτικά σε σύμβαση.

Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων και η ανάπτυξη των όποιων κανόνων οφείλει να συνάδει με τον θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης εν γένει, τις υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους και τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΤΕΑΕΠ.

Επιπρόσθετα, πρέπει να καθορισθούν οι Αρχές που θα ασκούν την εποπτεία επί της επενδυτικής δραστηριότητας βάσει του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου. Παράλληλα, πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες ελέγχου και κυρώσεων επί των διαχειριστών κεφαλαίου από τις εποπτικές αρχές.

Απαραίτητος κρίνεται ο ορισμός θεματοφύλακα του ΕΤΕΑΕΠ, με αυξημένες αρμοδιότητες εποπτείας (ring-fenced θεματοφυλακή).

Αναπτυξιακά Οφέλη από την Επενδυτική Τοποθέτηση των Αποθεματικών Κεφαλαίων

Η μετάβαση σε ένα νέο σύστημα κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης στοχεύει τόσο στην καλύτερη απόδοση των εισφορών των ασφαλισμένων ως προς τη βελτίωση του επιπέδου της συνταξιοδοτικής παροχής σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα, όσο και στην αναπτυξιακή ώθηση της εθνικής οικονομίας μέσω της διοχέτευσης επενδυτικών κεφαλαίων σε αυτήν.

Εντούτοις, τα μέλη της Ο.Ε. σημείωσαν ενδεχόμενο επένδυσης σημαντικού μέρους κεφαλαίων εκτός των ορίων της εθνικής οικονομίας. Η ανάπτυξη επενδυτικών κανόνων κρίνεται μεν σκόπιμη, οφείλει δε να είναι συμβατή με το συναφές ενωσιακό δίκαιο και να μην επιβάλλει αδικαιολόγητους περιορισμούς.

Πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο κάθε δυνατότητα που μας δίνεται -εντός των ευρωπαϊκών κανόνων και θεσμικών μας περιορισμών ως Κ-Μ της Ε.Ε.– προκειμένου τα δημιουργούμενα αποθεματικά κεφάλαια να επενδύονται προς όφελος της εθνικής οικονομίας.

Κρατική Εγγύηση της Επικουρικής Σύνταξης

Το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος κάνει αναφορά σε κρατική εγγύηση στο άθροισμα της κύριας και επικουρικής σύνταξης που δεν θα πρέπει να υπολείπεται ενός ποσού που διασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση του συνταξιούχου1. Επιπλέον, τόσο κατά την ευρωπαϊκή, όσο και κατά την εθνική νομολογία, η σύνταξη δύναται να περιορίζεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος2, τηρουμένης, βέβαια, της αρχής της αναλογικότητας.

Το Κράτος οφείλει να μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, στο πλαίσιο των υπαρκτών κινδύνων, συνθηκών και περιορισμών που αντιμετωπίζει.

Το υφιστάμενο σύστημα έχει αποδειχθεί ότι παρουσιάζει μεγάλη έκθεση στον δημογραφικό κίνδυνο, γεγονός που σε ένα αμιγώς διανεμητικό συνταξιοδοτικό σύστημα ασκεί έντονες πιέσεις στα μελλοντικά ύψη των δυνητικών συνταξιοδοτικών παροχών.

Το νέο σύστημα κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης αντιμετωπίζει, για όσους ενταχθούν στο νέο σύστημα, κατά το μεγαλύτερο μέρος τον δημογραφικό κίνδυνο. Εντούτοις, παραμένει η αντιμετώπιση του κόστους μετάβασης.

Επιπρόσθετα, το νέο σύστημα θα περιορίζει σημαντικά και τον δημοσιονομικό κίνδυνο. Εντούτοις, το σύστημα ενέχει άλλη μορφή κινδύνου, ήτοι επενδυτικό, ο οποίος όμως θα μπορεί να αντιμετωπίζεται μέσω του αυστηρού θεσμικού πλαισίου. Δεδομένης της υποχρέωσης του Κράτους να αναπτύσσει την κοινωνική του πολιτική στο πλαίσιο των περιορισμών που αντιμετωπίζει σε κάθε χρονική περίοδο, υπογραμμίστηκε από την Ο.Ε. πως το νέο σύστημα, τόσο κατά τον σχεδιασμό του, όσο και κατά τη φάση της εφαρμογής του, οφείλει να λάβει υπόψη τις εκδοθείσες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά το μέρος που αφορούν την επικουρική ασφάλιση.

1. Σημειώνεται, βέβαια, πως ο προσδιορισμός ενός αντικειμενικού επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης αποδεικνύεται στην πράξη εξαιρετικά δυσχερής, καθώς εν πολλοίς η αξιοπρεπής διαβίωση προσδιορίζεται με υποκειμενικά κριτήρια και θα πρέπει να προσεγγίζεται σε επίπεδο κατά το δυνατόν εγγύτερο προς εκείνο που είχαν οι ασφαλισμένοι κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου (Απόφαση ΣτΕ 1891/2019).
2. Για παράδειγμα οξεία οικονομική και δημοσιονομική κρίση.

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης

Στα τέσσερα υφιστάμενα Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης μπορεί να τηρηθεί η υποχρεωτικότητα ασφάλισης των μελών τους σε αυτά εφόσον υπάρχει ανάλογη εφαρμογή κανόνων με τα όσα θα ισχύουν στο σύστημα κεφαλαιοποιητικής επικουρικής, τουλάχιστον για τους νεοεισερχόμενους στο σύστημα

Η εξαίρεση των Υποχρεωτικών ΤΕΑ από το νέο σύστημα εδράζεται στο γεγονός ότι έχουν κριθεί από το ΣτΕ* ως Διφυή Νομικά Πρόσωπα, τα οποία λειτουργούν με κεφαλαιοποίηση ή βρίσκονται σε διαδικασία μετάβασης σε πλήρως κεφαλαιοποιητικά συστήματα με ατομικούς λογαριασμούς για το σύνολο των μελών τους (σε διαφορετική φάση ωρίμανσης το κάθε ταμείο). Ωστόσο, διατυπώθηκε η θέση πως τα εν λόγω ταμεία μπορούν να εξακολουθήσουν μεν να λειτουργούν, με ισοδύναμους όρους διακυβέρνησης δε και ίδιους όρους παροχής σύνταξης με εκείνους του νέου συστήματος.

*Βλ. Απόφαση ΣτΕ Α960/03-04-2017.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εναλλακτικοί διαχειριστές επενδύσεων
Κατά τις εργασίες της Ομάδας Εργασίας για την επικουρική σύνταξη έγινε λόγος για εξέταση παροχής δυνατότητας διαχείρισης επενδύσεων και από τρίτους εναλλακτικούς παρόχους, όπως τα πιστωτικά ιδρύματα και οι...
Εναλλακτικοί διαχειριστές επενδύσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Βρήκαν λάθη σε χιλιάδες επικουρικές
«Κλοπή τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ» διαπιστώνει ο πρόεδρος του Δικτύου, Νίκος Χατζόπουλος, καταγγέλλοντας ότι, επί υπουργίας Κατρούγκαλου, δεν εφαρμόστηκε ο νόμος... Κατρούγκαλου.
Βρήκαν λάθη σε χιλιάδες επικουρικές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Γ. Βρούτσης: Αύξηση της επικουρικής σε 250.000 συνταξιούχους
Σε εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου θα δοθούν αυξημένες επικουρικές συντάξεις, όπως είπε ο υπουργός Εργασίας, ο οποίος προσδιόρισε ότι η καταβολή δεν αφορά όλους τους συνταξιούχους αλλά 250.000.
Γ. Βρούτσης: Αύξηση της επικουρικής σε 250.000 συνταξιούχους
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Ψαλίδι» στις συντάξεις του ΛΕΠΕΤΕ από το 2025
Στη Βουλή η τροπολογία με την οποία ο προϋπολογισμός θα επιβαρυνθεί ετησίως με 40 εκατ. ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης της Εθνικής Τράπεζας για τον Λογαριασμό Επικούρησης του προσωπικού...
«Ψαλίδι» στις συντάξεις του ΛΕΠΕΤΕ από το 2025
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διογκώνονται και πάλι οι εκκρεμείς συντάξεις
Την ώρα που ο ΕΦΚΑ αναμένεται να απορροφήσει, διοικητικά σε πρώτη φάση, το μεγάλο ταμείο επικουρικής ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ, ένα «φάντασμα» συνεχίζει να πλανιέται πάνω από τον ΕΦΚΑ: αυτό των δεκάδων χιλιάδων...
Διογκώνονται και πάλι οι εκκρεμείς συντάξεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μόλις 70.000 θα δουν «χειροπιαστές» αυξήσεις στις κύριες συντάξεις
Καταργείται η αρχή της αναλογικότητας ● Μεγάλοι χαμένοι του νέου ασφαλιστικού οι χαμηλοσυνταξιούχοι ● Ευνοϊκότερες διατάξεις για την απασχόληση των «απόμαχων της εργασίας».
Μόλις 70.000 θα δουν «χειροπιαστές» αυξήσεις στις κύριες συντάξεις

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας