ΜΕΝΟΥ

Μόλις 6.000 ευρώ πρόστιμο στο «Άργος»!

Παρότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπίστωσε ότι η εταιρεία «Άργος», το μονοπώλιο διανομής του Τύπου στη χώρα μας, ιδιοκτησίας Β. Μαρινάκη, δε συμμορφώθηκε με τις περισσότερες προβλέψεις και συστάσεις προηγούμενης απόφασής της (της υπ’ αριθ. 687/2019), χθες αποφάσισε κατά πλειοψηφία να επιβάλει στην εταιρεία πρόστιμο μόλις 6.071 ευρώ!

Αποφάσισε επίσης «να απειλήσει με νέο πρόστιμο και χρηματική ποινή αν συνεχίσει τις παραβάσεις», αλλά και να μην επιβάλει - ομόφωνα - κανένα πρόστιμο για το γεγονός ότι δε διεξήγαγε και ολοκλήρωσε διαπραγματεύσεις με την επιχείρηση που εκδίδει την εφημερίδα Documento.

Η επιτροπή εξέτασε και την καθυστέρηση της επιστροφής των παρακρατούμενων εισφορών σε 16 εκδοτικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και η «Εφημερίδα των Συντακτών», εισφορές που είναι το βασικό έσοδο επιβίωσης των εφημερίδων.

Να πούμε ότι μας εκπλήσσει η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ψέματα θα είναι.

Ολόκληρη η απόφαση της ΕΑ αναφέρει τα εξής:

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΕΑ») συνεδρίασε στις 14, 20 και 27 Ιουλίου 2020 για να εξετάσει, κατόπιν Εισήγησης,[2] κατά το άρθρο 25 παράγραφος 5 του Ν. 3959/2011, τη συμμόρφωση της εταιρείας «Άργος Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών» (εφεξής και «Άργος») με το διατακτικό της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης[3] της Επιτροπής Ανταγωνισμού. [4]

Ειδικότερα, η Ολομέλεια της ΕΑ, με την υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφαση της, στο πλαίσιο της έρευνας στην αγορά διανομής Έντυπου Τύπου κατά το άρθρο 25 παρ. 5 Ν. 3959/2011,[5] αποφάσισε, ομοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία, τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της εν λόγω εταιρείας, διότι υφίστατο επείγουσα περίπτωση για την αποτροπή άμεσα επικειμένου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον και πιθανολόγησε παράβαση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης της Άργος στην αγορά διανομής εντύπου τύπου. Στις 15.05.2020 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφαση ΕΑ (ΦΕΚ Β΄ 1852/15.05.2020).[6]

Η Ολομέλεια της ΕΑ, επί του ελέγχου συμμόρφωσης της εταιρείας Άργος με το διατακτικό της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης ΕΑ, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 5 του Ν. 3959/2011, αποφάσισε, σε φανερή ψηφοφορία, τα ακόλουθα: 

Α. Διαπιστώνει, κατά πλειοψηφία, την μη συμμόρφωση της Άργος με τις υποχρεώσεις των όρων ΙΙ.1.3, ΙΙ.2 και ΙΙ.3 της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης ΕΑ, ως εξής:

  1. την καθυστέρηση επιστροφής των παρακρατηθεισών εισφορών για δεκαέξι (16) εκδοτικές επιχειρήσεις, ήτοι για τις επιχειρήσεις ECO NEWS IKE, ΕΚ Architectural Publications Ltd, ΑΛΑΜΟΥΛΗΣ Χ. ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ανεξάρτητα ΜΜΕ ΑΕ, Αφοί Κλειδέρη & Σία ΟΕ, Βελής Γεώργιος, Γ. Πολυχρονίου & Σία ΕΕ – Pelagic Media, Γρ. Τεχ. Στ. Καρυδάκης ΑΕ, Δ. Σειρηνάκης ΑΕ, Η Εποχή Συν. ΠΕ, Μακελειό ΕΠΕ, Μπαμ Media ΙΚΕ, ΠΔ Εκδόσεις ΕΠΕ, Π. Αθανασιάδης & Σία ΑΕ, Χρυσή Ευκαιρία ΑΕ, ΕΜΕ Πριν Μ ΙΚΕ., σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.1.3 της υπ’ αριθ. 687/2019  Απόφασης ΕΑ, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2020 έως ανά περίπτωση εκδοτικής επιχείρησης το αργότερο στις 18.02.2020,[7]
  2. για τη μη διενέργεια διαπραγματεύσεων με την εκδοτική επιχείρηση Ντοκουμέντο ΙΚΕ, σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.2 της υπ’ αριθ. 687/2019  Απόφασης της ΕΑ, για το χρονικό διάστημα από 06.12.2019 έως 28.02.2020,
  3. για την μη λήψη υπόψη, καθ’ ο μέρος αφορά στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, της παραμέτρου της βιωσιμότητας της εκδοτικής επιχείρησης Εντυποεκδοτική ΑΕΒΕΤ, σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.2 της υπ’ αριθ. 687/2019  Απόφασης της ΕΑ, για το χρονικό διάστημα από 06.12.2019 έως 28.02.2020,[8]
  4. για την μη τήρηση και μη προσκόμιση πρακτικών όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με επτά (7) εκδοτικές επιχειρήσεις, ήτοι για τις επιχειρήσεις Χρυσή Ευκαιρία ΑΕ, Όμίλος Εστία Επενδυτική ΑΕ (Εστία Επενδυτική ΜΜΕ ΑΕ, Εστία ΑΕ, Αθλητικές Προβλέψεις ΑΕ και Αθλητική Ενημέρωση ΑΕ) και Ελληνικός Τύπος ΕΠΕ, Αυγή ΑΕ, Εντυποεκδοτική ΑΕΒΕΤ, SADB ΑΕ, Μetrosport/Metromedia AΕ, σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.2 της υπ’ αριθ. 687/2019  Απόφασης της ΕΑ,  για το χρονικό διάστημα από 25.01.2020 έως 27.07.2020.
  5. για την μη διανομή με όρους ισχύουσας εμπορικής πολιτικής κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης των ασφαλιστικών, για μία (1) εκδοτική επιχείρηση, ήτοι για την επιχείρηση  Black & White AE, σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.3 της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης της ΕΑ, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2020, έως 27.07.2020.[9]

Β. Επιβάλλει, κατά πλειοψηφία, πρόστιμο, στην Άργος για μη συμμόρφωση με τους όρους ΙΙ.1.3, ΙΙ.2 και ΙΙ.3 του διατακτικού της υπ’ αριθμ. 687/2019 Απόφασης Ε.Α., κατά τα ανωτέρω και ειδικότερα για τις υπό 1), 3), 4) και 5) ανωτέρω περιγραφείσες παραβάσεις, κατά τα χρονικά διαστήματα που τις αφορούν, συνολικό πρόστιμο €6.071,19.

Γ. Απειλεί, κατά πλειοψηφία, την Άργος με πρόστιμο και χρηματική ποινή, αν με απόφαση της Επιτροπής βεβαιώνεται η συνέχιση ή η επανάληψη των διαπιστωθεισών παραβάσεων.

Δ. Δεν επιβάλλει, ομόφωνα, πρόστιμο, στην Άργος για την μη διενέργεια και ολοκλήρωση διαπραγματεύσεων με την εκδοτική επιχείρηση Ντοκουμέντο IKE, σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.2 της ανωτέρω Απόφασης της ΕΑ, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

[1] Βλ. σχετικά με την Απόφαση εδώ.

[2] Βλ. εδώ το Δελτίο Τύπου της ΕΑ την 28η Μαΐου 2020, αναρτημένο στο site της ΕΑ στα ελληνικά και εδώ το Δελτίο Τύπου της ΕΑ την 29η Μαΐου 2020, αναρτημένο στο site της ΕΑ στα αγγλικά.

[3] Βλ. εδώ την έκδοση της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης ΕΑ. 

[4] Βλ. εδώ το Δελτίο Τύπου σχετικά με την έκδοση της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης της ΕΑ στα ελληνικά και εδώ το Δελτίο Τύπου σχετικά με την έκδοση της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης της ΕΑ στα αγγλικά.

[5] Βλ. εδώ σχετικά με την εκκίνηση διαδικασίας κανονιστικής παρέμβασης της Επιτροπής στον κλάδο της διανομής τύπου την 14η Ιανουαρίου 2021 στα ελληνικά και εδώ στα αγγλι­κά. Βλ. επίσης εδώ & εδώ σχετικά με την έκδοση της υπ’ αριθ. 39/2019 Γνωμοδότησης της ΕΑ (στα ελληνικά) και εδώ & εδώ στα αγγλικά.

[6] Βλ. εδώ Ανακοίνωση της ΕΑ της 16ης Μαΐου 2020. 

[7] Επισημαίνεται, ότι η εν λόγω διαπίστωση αφορά αποκλειστικώς και μόνο στη μη συμμόρφωση της Άργος προς τον όρο ΙΙ.1.3. του διατακτικού της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης ΕΑ, δυνάμει του άρθρου 25 παρ. 5 Ν. 3959/2011 λόγω μη τήρησης της τεθείσας με τον ως άνω όρο προθεσμίας, ήτοι την επιστροφή των παρακρατηθεισών ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τις 31.12.2019. 

[8] Ειδικότερα, η ΕΑ διαπίστωσε, καθ’ ο μέρος αφορά στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων που λαμβάνουν υπόψη τους τις παραμέτρους που έχουν τεθεί από την υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφαση ΕΑ και ειδικά την παράμετρο της βιωσιμότητας αμφότερων των μερών σε σχέση με τις εταιρίες που έθεσαν ζήτημα βιωσιμότητάς τους και είτε υπέγραψαν είτε όχι τη νέα εμπορική πολιτική της Άργος, τη μη συμμόρφωση της Άργος όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με την εν λόγω εταιρία.

[9] Η ΕΑ σχημάτισε την πεποίθηση, δεδομένων των σχετικών στοιχείων και του γεγονότος ότι η Άργος δεν τα αμφισβήτησε, παρότι της εδόθη η δυνατότητα, ότι η Άργος έχει παύσει να διανέμει τα έντυπα  της επιχείρησης Black & White AE σύμφωνα με την ισχύουσα εμπορική πολιτική της κατά το χρόνο έκδοσης της υπ’ αριθμ. 687/2019 Απόφασης ΕΑ και, συνεπώς, διαπίστωσε, κατά τούτο, την μη συμμόρφωση της Άργος ως προς το σημείο ΙΙ.3. του διατακτικού της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης ΕΑ

Missing media item.
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Μόλις 6.000 ευρώ πρόστιμο στο «Άργος»!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας