Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Η προκήρυξη για την επιλογή προσωρινών Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
EUROKINISSI / POOL PHOTO ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η προκήρυξη για την επιλογή προσωρινών Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  • A-
  • A+

Στους εκπαιδευτικούς χώρους σε όλες τις κρίσεις και επιλογές των στελεχών εκπαίδευσης, ιδιαίτερα σε όσες αφορούσαν περιφερειακούς διευθυντές και προϊσταμένους Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κυκλοφορεί το ίδιο σύντομο ανέκδοτο: «Η παιδεία είναι εθνική υπόθεση – Απαιτείται υπερκομματική πολιτική»...

Είναι γνωστό ότι στο παρελθόν οι κυβερνήσεις θεωρούσαν τις δημόσιες υπηρεσίες κομματικό τους φέουδο. Ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης, πάντα οι εναλλαγές των κομμάτων στην εξουσία συνοδεύονταν από «ξήλωμα» του παλιού διοικητικού μηχανισμού και στελέχωση με εκπαιδευτικούς προσκείμενους στη νέα κυβέρνηση. Η άλωση των διευθυντικών θέσεων ήταν το λάφυρο του νικητή. Όποιο από τα κόμματα βρισκόταν στην εξουσία έσπευδε να στελεχώσει τη διοίκηση της εκπαίδευσης με τα δικά του παιδιά, αφενός για να αποζημιώσει τους πιστούς του για την κομματική τους προσήλωση, αφετέρου για να μπορεί να ελέγχει την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στην εκπαίδευση.

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να κάνουμε μια επισήμανση... Ο μακαρίτης ο Πουλαντζάς έλεγε ότι ακόμη και στην παράλογη υπόθεση, που τα παιδιά των εργατών καταλάμβαναν τις ανώτερες θέσεις στη διοίκηση, τίποτε δεν θα άλλαζε στην κοινωνία της εκμετάλλευσης, καθώς πάλι θα υπήρχαν θέσεις διευθυντών και διευθυνομένων.

Έτσι, πάνω ακόμη και από τον τρόπο που θα γίνουν οι κρίσεις-επιλογές των νέων προϊσταμένων, πέρα ακόμη και από τα πρόσωπα, το κυριότερο ζήτημα παραμένει η φιλοσοφία και το ιεραρχικό πλέγμα της διοίκησης που «οικοδομεί» στελέχη, τα οποία καλούνται να εφαρμόσουν μια πολιτική που «γδέρνει» την ήδη ρημαγμένη εκπαιδευτική γη. Από την άποψη αυτή, το ποιος και πώς επιλέγεται στη θέση του στελέχους έχει μια σημασία, ωστόσο μεγαλύτερη σημασία έχει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των στελεχών εκπαίδευσης και η πολιτική που θα υπηρετήσουν.

Όπως είναι γνωστό με αιφνιδιαστική τροπολογία το υπουργείο Παιδείας προχωρά σε αντικατάσταση των νυν Διευθυντών Εκπαίδευσης με προσωρινούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, μέσω μιας  διαδικασίας επιλογής χωρίς μοριοδοτούμενα κριτήρια, χωρίς αξιολογικό πίνακα, μόνο με κατάθεση αίτησης-φακέλου και με πλήρως ελεγχόμενο Συμβούλιο Επιλογής.

Επί της ουσίας, θα πρόκειται για διορισμό μέσω μιας αδιαφανούς διαδικασίας και όχι για επιλογή με αξιοκρατικά κριτήρια.

Δυστυχώς, για μια ακόμα φορά, η διοίκηση της  εκπαίδευσης κινδυνεύει να αποτελέσει  λάφυρο για την κομματική πελατεία.

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η προκήρυξη για την επιλογή 58 προσωρινών Διευθυντών:

 

Σύμφωνα με την προκήρυξη, προϋποθέσεις υποψηφιότητας είναι οι εξής:

Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν βαθμό Α΄, δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στη δημόσια πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα (10) τουλάχιστον έτη και έχουν ασκήσει καθήκοντα για δύο (2) τουλάχιστον έτη, σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), Οργανωτικού Συντονιστή Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού, Σχολικού Συμβούλου, Προϊστάμενου Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου οργανικής μονάδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εκπαιδευτικοί που υπάγονται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εφόσον, πριν υπαχθούν στην ΠΔΕ η τελευταία οργανική τους θέση ήταν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Δεν επιλέγεται προσωρινός Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: α) εκπαιδευτικός στον οποίον, μετά την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α ́ 26), β) εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις και γ) εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4547/2018 ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος.

Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση προσωρινού Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα διενεργήσει πενταμελές Συμβούλιο Επιλογής, το οποίο αποτελείται από δύο μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., από έναν Σύμβουλο Α΄ του Αυτοτελούς Επιστημονικού Γραφείου Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και από έναν Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τους αναπληρωτές τους. Το Συμβούλιο θα συνεδριάζει στο κεντρικό κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (Αν. Παπανδρέου αριθμ. 37), οποιαδήποτε ημέρα και ώρα αποφασίσουν τα μέλη του. Για την αξιολόγηση των υποψήφιων προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης συνεκτιμώνται ιδίως η υπηρεσιακή κατάσταση, η επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση, η διδακτική σε συνδυασμό με τη διοικητική εμπειρία, για την οποία συνεκτιμάται και η ενεργός συμμετοχή του υποψήφιου ως τακτικού μέλους υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό για τουλάχιστον μία (1) πλήρη θητεία, η ικανότητα ανάληψης διοικητικών ευθυνών και συνεργασίας με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και η εν γένει συγκρότηση και προσωπικότητα των υποψηφίων, όπως αυτή συνάγεται από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας.

Η προκήρυξη:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω πενήντα οκτώ (58) θέσεων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με προσωρινούς Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

1) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας 2) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας 3) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης 4) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης 5) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας 7) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας 8) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας 9) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας 10) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής 11) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής 12) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

13) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου 14) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου 15) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

16) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας 17) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας 18) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

19) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης 20) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών 21) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας 22) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

23) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας 24) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας 25) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 26) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

27) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας 28) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων 29) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας 30) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

31) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας 32) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας 33) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας 34) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

35) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης 36) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης 37) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας 38) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας 39) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας 40) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς 41) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών 42) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

43) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων 44) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης 45) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 46) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

47) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων 48) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

49) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας 50) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας 51) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας 52) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 53) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

54) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας 55) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας 56) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας 57) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας 58) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

Οι προσωρινοί Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται έως την επιλογή και τοποθέτηση νέων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πάντως για θητεία που δεν θα πρέπει να υπερβεί την 31η Αυγούστου 2021.

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Φθηνό σχολείο με εργασιακές συνθήκες γαλέρας
Η «εξαφάνιση» γνωστικών αντικειμένων, ειδικά στο Λύκειο θα οδηγήσει χιλιάδες καθηγητές/τριες αναπληρωτές σε εργασιακή αβεβαιότητα και τελικά εκτός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Φθηνό σχολείο με εργασιακές συνθήκες γαλέρας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αποκέντρωση, Αξιολόγηση, Αυτονομία
Σε αυτά τα τρία «Α» συνοψίζεται το πλάνο του υπουργείου Παιδείας για άμεσες και μεσοπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις, βάσει πάντα των μνημονιακών δεσμεύσεων ● Το νέο μοντέλο Εκπαίδευσης επιφέρει την ελαστικοποίηση των...
Αποκέντρωση, Αξιολόγηση, Αυτονομία
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται με 400€ μισθό
Η υλοποίηση του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ., μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα «πρόσληψης» σε εκπαιδευτικούς, δημιουργεί ένα νέο εργασιακό τοπίο στους εκπαιδευτικούς και λιπαίνει το...
Εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται με 400€ μισθό
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η γύμνια της εκπαιδευτικής πολιτικής αυξάνει τα κρούσματα και το αλαλούμ
Μία εβδομάδα μετά το άνοιγμα των σχολείων, έρχονται οι πρώτες διαγνώσεις σε μαθητές και εκπαιδευτικούς καθώς και τα πρώτα λουκέτα, επιβεβαιώνοντας πως η κυβέρνηση βαδίζει στα τυφλά
Η γύμνια της εκπαιδευτικής πολιτικής αυξάνει τα κρούσματα και το αλαλούμ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των σχολείων δεν είναι «τιραμόλα»
Με οδηγία του Υπουργείου Παιδείας καλούνται οι διευθυντές των σχολείων να ολοκληρώσουν αυτοί (και όχι η διεύθυνση προσωπικού) όλα όσα σχετίζονται με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
Οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των σχολείων δεν είναι «τιραμόλα»
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σιωπή του Υπ. Παιδείας για τα κατεστραμμένα απουσιολόγια στο Κολλέγιο
Η ΟΙΕΛΕ έδωσε στη δημοσιότητα έγγραφο-φωτιά της Διεύθυνσης ΠΕ Πειραιά που αποδεικνύει την ακραία παρανομία μεγάλου τμήματος των ιδιωτικών σχολείων, αλλά αποκαλύπτει ότι πίσω από την παρανομία αυτή κρύβεται ο...
Σιωπή του Υπ. Παιδείας για τα κατεστραμμένα απουσιολόγια στο Κολλέγιο

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας