Μπροστά τμήμα των φρεατωδών καμίνων για την παραγωγή πυρωμένης-εμπλουτισμένης  καλαμίνας (ψευδαργυρούχο μετάλλευμα)- δεν σώζονται- πίσω το πλυντήριο Νο3, μετέπειτα ξυλουργείο και υποσταθμός ηλεκτρικού ρεύματος της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου